Vaša správa bola úspešne odoslaná
Späť

Dôležitá informácia

Na daný dopyt odpovedáme iba emailom

Rezervácia je platná až po našom potvrdení emailom a po dohodnutí úhrady za pobyt.

Ak nemáte čas čakať, urobte si rezerváciu cez náš rezervačný systém a zaplatte pobyt kartou.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v , Penzióne Harmónia, Hlavná 1128, 059 07 Lendak (ďalej len „penzión“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

 1. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme izieb na ubytovanie, a miestnosti penziónu ako aj pre ďalšie pre hosťa penziónom vykonávané služby.
 2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Hosťa penziónom, pričom závisí od vôle penziónu, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči penziónu uplatniť osobne, telefonicky alebo mailom.
 3.  Penzión ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi penziónu identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii penziónu úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 4. Zmluvnými stranami sú na strane penziónu je spoločnosť Andrea Selveková so sídlom Hlavná 43/59, 059 07 Lendak, IČO: 37 239 732, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Kežmarok číslo živnostenského registra: 703-5489, a na strane Klienta fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči penziónu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa penziónu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.
 5. Penzión poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
 6. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.
 7. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť a izbu penziónu odovzdať do 10:00 hod. V prípade oneskoreného vypratania izby Klientom (i) do 13:00 hod. je penzión oprávnený Klientovi účtovať poplatok vo výške 30 EUR, (ii) od 13:00 hod. do 15:00 hod. 50 EUR, (iii) po 15:00 hod. 100% z ceny za izbu platnej v ten daný deň.
 8. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 24:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže penzión zrušiť.
 9. Klient je povinný za poskytnuté služby penziónu zaplatiť penziónu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku penziónu nachádzajúcom sa na recepcii penziónu alebo na webovej stránke penziónu. Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté penziónom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť penziónu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníka penziónu cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 10. Penzión je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre penzión záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet penziónu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je penzión oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 12. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb penziónu, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Penión má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je penzión Klienta povinný informovať.
 13. Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 14. Penzión nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v penzióne sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby penzióne odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci penzión pošle Klientovi len v prípade požiadania.
 15. Penzión nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo penzióne.
 16. V izbe ani v priestoroch penziónu nesmie Klient bez súhlasu pracovníka penziónu premiestňovať zariadenia, robiť úpravy.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné (i) ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, (ii) nosiť v priestoroch penziónu zbraň, strelivo.
 18. V čase od 22:00 hod. do 07:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, penzión má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100,- EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 20.  Penzión povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v penzióne podľa platného cenníka penziónu.
 21. Za škody spôsobené na zariadení penziónu zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku penziónu, je Klient povinný uhradiť penziónu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu.
 22. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, penzión nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je penzión oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa penzión s Klientom dohodli inak.
 23. Pokiaľ medzi penziónom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol penziónu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči penziónu nevyužije.
 24. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 25. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má penziónu právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.
 26. Tieto VOP sú platné od 25.05.2018.
 27. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje penziónu v súvislosti s poskytovaním služieb penziónu je spoločnosť Andrea Selveková so sídlom Hlavná 43/59, 059 07 Lendak, IČO: 37 239 732, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Kežmarok číslo živnostenského registra: 703-5489, a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke penziónu v sekcii GDPR.
EnglishHungarianPolishSlovak