Vaša správa bola úspešne odoslaná
Späť

Dôležitá informácia

Na daný dopyt odpovedáme iba emailom

Rezervácia je platná až po našom potvrdení emailom a po dohodnutí úhrady za pobyt.

Ak nemáte čas čakať, urobte si rezerváciu cez náš rezervačný systém a zaplatte pobyt kartou.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej osobe (konkrétnej osobe) alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (osoba, ktorú podľa uvedených údajov vieme určiť).

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní služby alebo pri Vašom záujme o naše služby. Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy, spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť služby. Bez poskytnutia Vašich potrebných osobných údajov, by sme Vám nemohli poskytnúť služby.

Spracúvame tieto osobné údaje:

ubytovacie služby: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu OP/pasu, víza, štátna príslušnosť, doba ubytovania, email, telefónne číslo, číslo účtu

reštauračné služby: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo
služby fitnesscentra: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, telefónne číslo
nájom priestorov: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, telefónne číslo
služby bowlingovej dráhy: meno a priezvisko, telefónne číslo
ostatné služby: meno a priezvisko, telefónne číslo

Pri používaní internetovej stránky www.penzionharmonia.eu spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré získame na základe Vášho používania internetovej stránky alebo vyplnenia formulárov na internetovej stránke, napr. IP adresa, logy, cookies, vyplývajúce z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Viac o nami používaných súboroch “cookies” na našej internetovej stránke si môžete pozrieť v osobitnej časti COOKIES. Na účel použitia, povolenia alebo zakázania cookies ste na našej internetovej stránke upozornení.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je:

 • PLNENIE ZMLUVY – poskytnutie služieb medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM prevádzkovateľa pri činnosti priameho marketingu (napr. zasielanie ponúk služieb pre zákazníkov, ak už im boli služby predtým poskytnuté),
 • ZÁKONNÁ POVINNOSŤ (oznamovanie údajov napr. cudzineckej polícii, oznamovanie počtu a národnosti ubytovaných Štatistickému úradu SR),
 • VÁŠ VÝSLOVNÝ SÚHLAS so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom (plnenia zmluvy),
 • VÁŠ SÚHLAS so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie ponúk služieb pre osoby, ktoré neboli zákazníkmi prevádzkovateľa).

Naša spoločnosť Andrea Selveková ako prevádzkovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE

V niektorých prípadoch v mene prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje ako osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby:

 • ktoré pracujú pre prevádzkovateľa ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s prevádzkovateľom podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru prevádzkovateľa a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
 • ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre prevádzkovateľa.

Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, teda krajiny mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:

 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie právnych nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, najviac na dobu štyroch rokov,
 • počas doby, ktorá je nevyhnutná pre archiváciu na daňové a účtovné účely, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, okrem mzdovej agendy uchovávanej aj dlhšiu dobu,
  do doby odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, najviac na dobu jedného roka, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

VAŠE PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM

K Vašim osobným údajom máte v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov aj u ostatných prevádzkovateľov (na zabudnutie),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
 • právo podať návrh na začatie konania, ak si myslíte, že ste boli dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk.

Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára, to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov:

 1. a) šifrovanie osobných údajov,
  b) zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
  c) zálohovanie osobných údajov,
  d) pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie, šifrovanie počítačov, webovej stránky, softvéru heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou. Technické opatrenia – uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skríň, zabezpečia tiež osobné údaje v listinnej podobe.

EnglishHungarianPolishSlovak